Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, inclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014. Op grond van artikel 2 lid 3 LSV zijn in aanvulling op de LSV op binnenlands transport van toepassing de Algemene Vervoerscondities (AVC) en op grensoverschrijdend wegvervoer het CMR-verdrag en in aanvulling daarop voornoemde LSV en AVC. Op grond van artikel 2 lid 4 en 5 LSV zijn op expeditiewerkzaamheden (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief arbitrageclausule. Geschillen die niet onder de arbitrageclausule vallen en die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing.